'วาทศิลป์กะ' หมายถึงอะไร?

ห้องข่าว COD/CC-BY 2.0

การเปลี่ยนวาทศิลป์คือการเปลี่ยนน้ำเสียงทางภาษาที่สามารถส่งสัญญาณด้วยคำเปลี่ยนเช่น 'แต่' 'อย่างไรก็ตาม' หรือ 'แล้ว' วาทศิลป์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทางวรรณกรรมได้ แต่คำนี้สามารถนำไปใช้ในวงกว้างมากขึ้นได้ เช่น เมื่อการสนทนาถึงใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนน้ำเสียง เช่น การรับรู้ของสื่อเกี่ยวกับนักการเมืองที่เปลี่ยนจากแง่บวกเป็นแง่ลบคำว่า 'วาทศิลป์' เป็นคำคุณศัพท์ที่อ้างถึงการพูดหรือการเขียนที่เป็นทางการซึ่งมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวใจ การเปลี่ยนแปลงเชิงวาทศิลป์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่อง โทน ความคิด หรือแนวคิด วิธีที่เปลี่ยนแปลงไปในการพูดคุยถึงบุคคลสาธารณะในสื่อที่ได้รับความนิยมมักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวาทศิลป์ ตัวอย่างเช่น ในบทความในวารสาร 'Feminist Formations' ในปี 2012 นักวิชาการได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวาทศิลป์เมื่อหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากการพูดถึงนักเคลื่อนไหวทางสังคม Jane Addams ว่าเป็น 'Saint Jane' และกลับระบุว่าเธอคือ 'ผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในอเมริกา' นี่เป็นการเปลี่ยนน้ำเสียงที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นว่าสำนวนหรือการอภิปรายของ Addams เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง