รหัสกลุ่มความรับผิดทั่วไปคืออะไร?

รูปภาพ Joe Raedle / Getty ภาพข่าว / Getty

รหัสระดับความรับผิดทั่วไปจัดกลุ่มธุรกิจเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถออกการประกันภัยความรับผิดทั่วไปเพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงเฉพาะสำหรับประเภทของตนได้ รายการรหัส A-to-Z ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่การผลิตล้อขัดไปจนถึงสวนสัตว์การประกันภัยความรับผิดทั่วไปคุ้มครองธุรกิจในกรณีที่มีผู้ฟ้องร้อง หากธุรกิจแพ้คดี การประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายของผู้เรียกร้องและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของเจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจประเภทต่างๆ มีความเสี่ยงต่อประเภทและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในขณะที่ที่ปรึกษาทางธุรกิจมักเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดที่ส่งผลเสียต่อรายได้ของธุรกิจของลูกค้า ช่างไฟฟ้าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล แต่ละธุรกิจเหล่านี้มีหนี้สินทั่วไปที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประกันความรับผิดประเภทต่างๆ รหัสจัดหมวดหมู่ตามบริการที่พวกเขาให้และอันตรายและความเสี่ยงเฉพาะที่มีอยู่ในการให้บริการเหล่านั้น

บริษัทประกันภัยสามารถใช้รหัสระดับความรับผิดทั่วไปเพื่อปฏิเสธความคุ้มครองได้ อันตรายที่พวกเขาปฏิเสธความคุ้มครองเรียกว่าการยกเว้น และรวมถึงความเสียหายสำหรับกิจกรรมที่อยู่นอกรหัสระดับธุรกิจ ระดับความรับผิดทั่วไปของช่างไฟฟ้าสำหรับบริการที่อยู่อาศัย เช่น จะรวมถึงความคุ้มครองสำหรับไฟไหม้ที่อยู่อาศัยที่เกิดจากการเดินสายไฟผิดพลาด แต่จะไม่รวมความเสียหายจากการเดินสายไฟที่ผิดพลาดในอาคารพาณิชย์เนื่องจากบริการเชิงพาณิชย์อยู่นอกกลุ่มช่างไฟฟ้า